Photo Planes.com - Planes and Aircraft gallery!
Photo Planes.com - Homepage

Airport ICAO code: VA - India

VA - Your search returned 39 Airports. Here are Airports 1 - 39.


Airport nameICAO codeIATA code
Ahmedabad VAAH
Akola VAAK
Aurangabad VAAU
Bombay VABB
Bilaspur VABI
Bhuj VABJ
Belgaum VABM
Vadodara VABO
Bhopal VABP
Bhavnagar VABV
Daman VADN
Deesa VADS
Guna VAGN
Goa Navy VAGO
Indore VAID
Jabalpur VAJB
Bombay Juhu VAJJ
Jamnagar VAJM
Khandwa VAKD
Kandla VAKE
Khajuraho VAKJ
Kohlapur VAKP
Keshod VAKS
Mandasaur VAMS
Nanded VAND
Nagpur VANP
Nasik Road VANR
Pratapgarh VAPG
Pune VAPO
Porbandar VAPR
Ratnagiri VARG
Rajkot VARK
Raipur VARP
Sihora VASA
Songadh VASG
Sholapur VASL
Surat VASU
Udaipur VAUD
Washim VAWM
Privacy Policy
Copyright © 2008 - 2019 [ Photo Planes.com ]*.
Add to Bookmarks!